МАТЕРИАЛИ

Политиката за лични данни на Facebook е в противоречие със законите в Европейския съюз


Съгласно доклад, изготвен по искане на белгийската Комисия за защита на лични данни, поддържаната от Facebook Политика за данните нарушава законодателството на Европейския съюз (ЕС) и по-специално – чл. 5 „Конфиденциалност на комуникацията“ от Директива 2002/58/ЕО относно обработката на лични данни и защита правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации. Съгласно §1 от цитираната разпоредба „държавите-членки гарантират конфиденциалност на съобщенията и свързания трафик на данни през публични комуникационни мрежи и публично достъпни електронни комуникационни услуги (каквато без съмнение представлява и социалната мрежа Facebook – бел. www.Advocati.org), чрез националното си законодателство. По-специално те забраняват слушане, записване, съхранение и други видове подслушване или наблюдение на съобщения и свързаните данни за трафика от страна на лица, различни от потребители без съгласието на заинтересованите потребители“. Очевидно дейностите на Facebook, свързани с набирането на лична информация с цел продаването й на трети страни и използването й за рекламно таргетиране на потребителите без тяхното изрично съгласие, попада извън обхвата на изключенията, предвидени по чл. 5 от Директивата: за обезпечаване на националната сигурност, отбраната, обществената безопасност или борбата с престъпността и неразрешеното използване на електронни комуникационни системи; при съхраняване на данни с цел осигуряване на техническото им пренасяне с гарантирана конфиденциалност; при осигуряване на доказателства за търговска сделка или друга бизнес комуникация. В §3 от същата разпоредба е въведено изискването страните-членки да гарантират, че съхраняването или достъпването на лични данни чред електронни информационни и комуникационни мрежи ще бъде възможно само при условие че на заинтересования потребител е предоставена „ясна и цялостна информация“ по Директива 95/46/ЕО за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни – в това число – информация относно целите на обработката – с предложена възможност потребителя да се откаже от такава обработка на своите данни. В такъв случай – при отказ от страна на потребителя – обработването на негови лични данни става допустимо само за нуждите на техническото осъществяване на комуникацията или за нуждите на предоставянето на конкретна услуга, която потребителят изрично е поискал да получи и която не може да се предостави без обработването на неговите лични данни.

Докладът е съставен от Центъра за правни науки към Льовенския католически университет и в него се изтъква, че обновената версия на Политиката за лични данни на Facebook (в сила от месец януари.2015 г.) задълбочава по-рано констатираните порочни практики на Facebook, които нарушават цитираното европейско законодателство във връзка със защита на личните данни на потребителите. Според учените от Центъра за правни науки към Льовенския университет осъществяваната от Facebook практика за анализиране на потребителските профили с цел продажба на реклами на трети страни „не отговаря на изисквания за законно предоставено съгласие“ и „не успява да предостави адекватен механизъм за контрол“ от страна на потребителите върху използването на личните им данни за комерсиални цели. Facebook прехвърля прекалено много отговорности на своите потребители. Очаква се те да са наясно със сложната система от настройки на мрежата и да знаят къде точно да отидат, за да се отпишат от една или друга програма или функция. Особено проблемни са настройките по подразбиране, които се отнасят за изготвянето на профили на базата на поведението на потребителите и за т.нар. социални реклами.“ С тези констатации учените засягат един от съществените проблеми на съвременните информационни и комуникационни системи – които поставят със своя сложен интерфейс потребителите в практическа невъзможност да проследяват всичките протичащи процеси и да осъзнават какво точно се случва с тяхната информация. За констатираните нарушения в тази посока Facebook се разследва и в Холандия и Великобритания.


 
back to top